เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

วินัยทหาร ๙ ข้อ


 

วินัยทหารเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร ดังนั้นทหารทุกนายจักต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากผู้ใดฝ่าฝืน ท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด

ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร
เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
กล่าวคำเท็จ
ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ
เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา