sonsue

สรุปหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย และพัฒนาการทหารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


 

1. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540

ลำดับ
ยศ-ระดับ
อัตรา
1.1
ข้าราชการหรือผู้ที่เคยรับราชการระดับชั้น ยศ พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท. หรือข้าราชการพลเรือนระดับ 11

เบิกได้ครั้งละ 2,000 บาท/คน/วัน

1.2

ข้าราชการหรือผู้ที่เคยรับราชการระดับชั้น ยศ พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต. หรือข้าราชการพลเรือนระดับ 10
เบิกได้ครั้งละ 1,500 บาท/คน/วัน
1.3
ข้าราชการหรือผู้ที่เคยรับราชการระดับชั้น ยศ พ.อ.,น.อ., พ.อ.(พ), น.อ.(พ) หรือข้าราชการพลเรือนระดับ 7-9
เบิกได้ครั้งละ 1,000 บาท/คน/วัน
1.4
ข้าราชการหรือผู้ที่เคยรับราชการระดับชั้น ยศ พ.ท.,น.ท.ลงมา หรือข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ลงมา
เบิกได้ครั้งละ 500 บาท/คน/วัน
1.5
ข้าราชการพลเรือน หรือชาวต่างประเทศ
ให้จ่ายได้ในอัตราครั้งละ 500-2,000 บาท/คน/วัน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ หน.ส่วนราชการนั้น

*มาตรการประหยัด เบิกได้ 4 ใน 5 (80% ของอัตราเดิม)

สรุปค่าตอบแทนที่ปรึกษา ***(ค่าตอบแทน)

ลำดับ
ยศ-ระดับ
อัตรา (บาท/คน/วัน)
1.1
พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท. หรือข้าราชการพลเรือนระดับ 11, ศาสตราจารย์

1,600

1.2

พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต. หรือข้าราชการพลเรือนระดับ 10, รศ.
1,200
1.3
พ.อ.,น.อ., พ.อ.(พ), น.อ.(พ) หรือข้าราชการพลเรือนระดับ 7-9, ผศ., ปริญญาเอก
800
1.4
พ.ท.,น.ท.ลงมา หรือข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ลงมา
400
1.5
พลเรื่อน หรือชาวต่างประเทศ
400 - 1,600 อยู่ในดุลยพินิจของ หน.ส่วนราชการ

***มาตรการประหยัดงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยฯ

ลำดับ
กรณี
อัตรา
2.1
ประชุมติดต่อกันตั้งแต่ 2 1/2 ช.ม. ขึ้นไป และจำเป็นต้องเลี้ยงอาหารกลางวันหรือเย็นแล้วแต่กรณี

ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เิกิน 120 บาท/คน

2.2

ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เิกิน 30 บาท/ครึ่งวัน/คน

*มาตรการประหยัด ค่าอาหารกลางวัน หรือเย็นเบิกได้ 100 บาท/คน

สรุปค่ารับรองในการประชุม***(ค่าใช้สอย)

ลำดับ
กรณี
ครึ่งวัน/บาท/คน
เต็มวัน/บาท/คน
2.1
อาหาร 1 มื้อ (กลางวันหรือเย็น)

100

2.2

ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
30
60

***มาตรการประหยัดงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย ฯ

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสนามเกี่ยวกับงานวิจัย ฯ พ.ศ.2540

3.1 ข้าราชการเบิกได้ตามสิทธิ์ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2541
- เบี้ยเลี้ยง เบิกตามประเภท ก ท้ายระเบียบ กค.
- ค่าเช่าที่พัก ท้ายระเบียบ กค.
3.2 บุคคลภายนอก

ลำดับ
คุณวุฒิ
อัตรา
3.2.1
ปริญญาเอก

400 บาท/คน/วัน

3.2.2

ปริญญาโท
350 บาท/คน/วัน
3.2.3
ปริญญาตรี
300 บาท/คน/วัน
3.2.4
อนุปริญญา
250 บาท/คน/วัน
3.2.5
ต่ำกว่าอนุปริญญา
200 บาท/คน/วัน

*มาตรการประหยัดข้าราชการ

- เบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พักเบิกตามประเภท ก ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2541

*มาตรการประหยัดบุคคลภายนอก

สรุปค่าปฏิบัติงานสนามเกี่ยวกับงานวิจัย ฯ***(ค่าใช้สอย) ข้าราชการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบ กค. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2544

คุณวุฒิ
อัตราเบี้ยเลี้ยง (บาท/คน/วัน)
อัตราที่พัก (บาท/คน/วัน)
ปริญญาเอก
350

1,600

ปริญญาโท
300
800
ปริญญาตรี
250
800
อนุปริญญา
200
600
ต่ำกว่าอนุปริญญา
150
600

***มาตรการประหยัดงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยฯ

3.3 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (ข้าราชการ) ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2541

ชั้นยศ
อัตราเบี้ยเลี้ยงประเภท ก
อัตราเบี้ยเลี้ยงประเภท ข
อัตราที่พักเดี่ยว
อัตราที่พักคู่
พ.อ.(พ) ขึ้นไป
240 บาท
144 บาท
1.600 บาท
-
พ.อ. - ร.ต.
180 บาท
108 บาท
800 บาท
560 บาท
ประทวน
120 บาท
72 บาท
600 บาท
420 บาท

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (ค่าใช้สอย) ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
และ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2544

ชั้นยศ
อัตราเบี้ยเลี้ยงประเภท ก
อัตราเบี้ยเลี้ยงประเภท ข
อัตราที่พักเดี่ยว/คน
อัตราที่พักคู่/คน
พ.อ.(พ) ขึ้นไป
240 บาท
144 บาท
1.600 บาท
-
พ.อ. - ร.ต.
180 บาท
108 บาท
800 บาท
560 บาท
ประทวน
120 บาท
72 บาท
600 บาท
420 บาท

4. ค่าอาหารปฏิบัติงานนอกเวลา

4.1 วันธรรมดา 100 บาท / คน / วัน
4.2 วันหยุด 200 บาท / คน / วัน


5. การรับรองชาวต่างประเทศ (มาตรการประหยัด)

- ค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ค่าใช้สอย) ตามมาตรการประหยัดของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การจัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศ เลี้ยงตามสัดส่วนแขกเชิญต่างประเทศต่อฝ่ายไทยเป็น 1:4
- ค่าใช้จ่าย อัตราสูงสุด (อาหารค่ำ) 800 บาท/คน
- ค่าการแสดง อัตราสูงสุด (การแสดงนาฏศิลป์) 6,000 บาท/ครั้ง
- ค่าที่พัก

ชั้นยศ - แขกเยือน
ประเภท ก /บาท/ห้อง/วัน
ประเภท ข /บาท/ห้อง/วัน
หัวหน้าคณะ (หน.ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
8,000
6,000
หัวหน้าคณะ (ต่ำกว่า หน.ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า)
4,000
3,000
ผู้ร่วมคณะ
2,000
1,500

บัญชีหมายเลข 1 อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย)

ข้าราชการ
ประเภท ก.
ประเภท ข.

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือ พลทหารถึง จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก หรือพลตำรวจ ถึง จ่าสิบตำรวจ

120

72
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 ถึงระดับ 8 หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 1 ถึงชั้น 3 ดาโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 1 ถึงชั้น 3 หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือน จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ถึง พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศนายดาบถึง พันตำรวจเอก
180
108
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป
240
144

อัตราเบี้ยเลี้ยง ประเภท ก.

  1. การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
  2. การเดินทางไปราชการจากอำเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน

อัตราเบี้ยเลี้ยง ประเภท ข.

  1. การเดินทางไปราชการในท้องที่อื่นนอกจากที่กำหนดในประเภท ก.
  2. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ

:: ข้อมูล ก.ย.49ผช.ผอ.กสอ.ศวพท.วท.กห.