IP Address ของท่าน : 54.90.128.9

คำย่อทางทหาร คำย่อนามหน่วย และเหล่าทหาร


 

การจัดส่วนราชการ

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๗ บัญญัติไว้ดังนี้

"มาตรา ๑๐ กระทรวงกลาโหมมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
๑. สำนักงานรัฐมนตรี
๒. สำนักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมราชองครักษ์
๔. กองทัพไทย
.........ฯลฯ.........

มาตรา ๑๗ กองทัพไทยมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
๑. กองบัญชาการกองทัพไทย
๒. กองทัพบก
๓. กองทัพเรือ
๔. กองทัพอากาศ
๕. ส่วนราชการอื่น ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา"


หน้าที่ของทหาร ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ มีดังนี้ “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ”

พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๐ กระทรวงกลาโหม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานรัฐมนตรี
(๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมราชองครักษ์
(๔) กองทัพไทย

มาตรา ๑๕ กองทัพไทย มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพไทย การป้องกันราชอาณาจักร  และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

มาตรา ๓๔วรรค ๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการรบ หรือการสงคราม การปราบปรามการกบฏ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหม มีอำนาจกำหนดหน่วยงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหาร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความเหมาะสมแก่การปฏิบัติภารกิจ
เมื่อการรบ หรือการสงคราม หรือการปราบปรามการกบฏสิ้นสุดลง หรือมีการยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหม พิจารณาสั่งยกเลิกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทางทหารที่ได้กำหนด หรือแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง


ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คำย่อ พ.ศ.๒๔๙๗ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คำย่อ พ.ศ.๒๔๙๗ บรรดาระเบียบ คำสั่ง และคำชี้แจงอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เจ้ากรมเสมียนตรา รักษาการตามระเบียบนี้


คำย่อนามหน่วย

กวพท.กห.
: คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม
สวพ.กห.
: สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
สวท.กห.
: สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
วท.กห.
: กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
ศวพท.วท.กห.
: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
ทท.
: กองทัพไทย
บก.ทท.
: กองบัญชาการกองทัพไทย
สวพ.ทบ.
: สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
สวพ.ทร.
: สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพเรือ
ศวอ.ทอ.
: ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ยก.ทอ.
: กรมยุทธการทหารอากาศ

คำย่อเหล่าทหาร

คำย่อเหล่าทหารบก
คำย่อพรรคและเหล่าทหารเรือ
คําย่อเหล่าทหารอากาศ
ลำดับ
เหล่า
คำย่อ
ทหารบก
ทบ.
ทหารราบ
ร.
ทหารม้า
ม.
ทหารปืนใหญ่
ป.
ทหารช่าง
ช.
ทหารสื่อสาร
ส.
ทหารขนส่ง
ขส.
ทหารสรรพาวุธ
สพ.
ทหารพลาธิการ
พธ.
ทหารสารวัตร
สห.
๑๐
ทหารสารบรรณ
สบ.
๑๑
ทหารการเงิน
กง.
๑๒
ทหารพระธรรมนูญ
ธน.
๑๓
ทหารแพทย์
พ.
๑๔
ทหารแผนที่
ผท.
๑๕
ทหารการสัตว์
กส.
๑๖
ทหารดุริยางค์
ดย.
๑๗
ทหารการข่าว
ขว.
ลำดับ
เหล่า
คำย่อ
ทหารเรือ
ทร.
พรรคนาวิน
นว.
ทหารการปืน
ป.
ทหารอาวุธใต้น้ํา
อว
ทหารสามัญ
ส.
ทหารสัญญาณ
ญ.
ทหารอุทกศาสตร์
อศ.
ทหารขนส่ง
ขส.
ทหารสรรพาวุธ
สพ.
ทหารอุตุนิยมวิทยา
อ.
๑๐
ทหารสารวัตร
สห.
๑๑
ทหารการข่าว
ขว.
๑๒
พรรคกลิน
กล.
๑๓
ทหารเครื่องกล
ก.
๑๔
ทหารไฟฟ้า
ฟ.
๑๕
พรรคนาวิกโยธิน
นย.
๑๖
ทหารราบ
ร.
๑๗
ทหารปืนใหญ่
ป.
๑๘
ทหารช่าง
ช.
๑๙
ทหารสื่อสาร
ส.
๒๐
พรรคพิเศษ
พศ.
๒๑
ทหารสารบรรณ
สบ.
๒๒
ทหารพลาธิการ
พธ.
๒๓
ทหารการเงิน
กง.
๒๔
ทหารพระธรรมนูญ
ธน.
๒๕
ทหารช่างยุทธโยธา
ยย.
๒๖
ทหารวิทยาศาสตร์
วศ.
๒๗
ทหารดุริยางค์
ดย.
๒๘
ทหารแพทย์
พ.
ลำดับ
เหล่า
คำย่อ
ทหารอากาศ
ทอ.
ทหารนักบิน
นบ.
ทหารต้นหน
ตห.
ทหารตรวจการณ์
ตก.
ทหารทิ้งระเบิด
รบ.
ทหารสื่อสาร
ส.
ทหารสรรพาวุธ
สพ.
ทหารอากาศโยธิน
อย.
ทหารขนส่ง
ขส.
ทหารสารวัตร
สห.
๑๐
ทหารช่างอากาศ
ชอ.
๑๑
ทหารพลาธิการ
พธ.
๑๒
ทหารช่างโยธา
ชย.
๑๓
ทหารแผนที่
ผท.
๑๔
ทหารอุตุ
อต.
๑๕
ทหารถ่ายรูป
ถร.
๑๖
ทหารการเงิน
กง.
๑๗
ทหารพระธรรมนูญ
ธน.
๑๘
ทหารดุริยางค์
ดย.
๑๙
ทหารสารบรรณ
สบ.
๒๐
ทหารแพทย์
พ.
๒๑
ทหารพลร่ม
พร.
๒๒
ทหารพัสดุ
พด.
๒๓
ทหารวิทยาศาสตร์
วท.

คำย่อ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ให้เขียนดังนี้

เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามาลายู
พ.ภ.ม.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนค่าวิชา
พ.ค.ว.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินประจำกอง
พ.น.บ.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินสำรอง
พ.น.บ.ส.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินลองเครื่อง
พ.ล.ค.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับครูการบิน
พ.ค.บ.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ทำการเป็นประจำบนอากาศยาน ที่กองทัพอากาศเห็นสมควร
พ.ป.อ.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับศิษย์การบินชั้นประถม
พ.ศ.ป.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับศิษย์การบินชั้นมัธยม
พ.ศ.ม.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่มประจำกอง
พ.ด.ร.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่มสำรอง
พ.ด.ร.ส.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับข้าราชการต่างประเทศ
พ.ข.ต.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิดเป็นประจํา
พ.ท.ล.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่
พ.น.ต.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับศิษย์การบินตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่
พ.ศ.ต.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ
พ.ป.บ.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักดำเรือดำน้ำ
พ.ด.น.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักดำเรือดำน้ำสำรอง
พ.ด.น.ส.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ
พ.ป.อ.ส.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม
พ.จ.จ.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย
พ.ต.ร.
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัย
พ.ด.ภ.
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
พ.ส.ร.
เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ
พ.น.ร.
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
พ.ค.จ.

คำาย่อหมู่ วัน เวลา ทางราชการทหาร

ปีพุทธศักราช ให้ใช้เฉพาะเลขข้างท้ายปีพุทธศักราช ๒ ตำแหน่ง ต่อท้ายคำย่อ ของเดือน เว้นแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ไม่ต้องย่อให้ใช้เลข ๒๕๐๐ ครบทั้ง ๔ ตำแหน่ง

เวลา ให้ใช้เลข ๔ ตำแหน่ง เลข ๒ ตำแหน่งแรกหมายถึงนาฬิกา เลข ๒ ตำแหน่งหลังหมายถึงนาที ถ้าเลขนาฬิกา หรือนาทีเป็นหลักหน่วย ให้เขียนเลข “๐” ลงข้างหน้า จนครบสองตำแหน่ง เช่น “๑ นาฬิกา ๑ นาที” ให้เขียนว่า “๐๑๐๑”

การเขียนวันที่ เดือน ปี และเวลา ให้เขียนติดต่อกัน เช่น “วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๕ นาฬิกา” ให้เขียนว่า “๑๘ ม.ค.๕๕, ๐๕๐๐”

ชั่วโมง
ให้เขียนว่า
ชม.
นาที
ให้เขียนว่า
นท.
วินาที
ให้เขียนว่า
วท.

คำย่ออื่น

คำย่อมาตราชั่ง ตวง วัด ทางราชการทหารให้เขียนดังนี้
คำย่อบางคำที่ใช้ในราชการทหาร แต่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่ใด ๆ ได้ ให้เขียนดังนี้
คำเต็ม
คำย่อ
กิโลกรัม
กก.
กรัม
ก.
ลิตร
ล.
มิลลิลิตร
มล.
กิโลเมตร
กม.
เมตร
ม.
เซนติเมตร
ซม.
มิลลิเมตร
มม.
คำเต็ม
คำย่อ
วิทยุ
ว.
รักษาการ
รก.
รักษาราชการ
รรก.
รักษาราชการแทน
รรท.
โรงพยาบาล
รพ.
โรงเรียน
รร.
สำนัก/สำนักงาน
สน.
สำรองราชการ
สรก.
สิ่งอุปกรณ์
สป.
หน่วยขึ้นตรง
นขต.
อัตราการจัดเฉพาะกิจ
อฉก.
อัตราการจัดและยุทธโธปกรณ์
อจย.
อัตราสิ่งอุปกรณ์
อสอ.
เว้นลงชื่อตำแหน่ง ให้ใช้คำเต็ม

คำย่อชื่อจังหวัดทางทหาร ให้เขียนดังนี้

กรุงเทพมหานคร
ก.ท.
พระนคร
พ.น.
กระบี่
ก.บ.
กาญจนบุรี
ก.จ.
กาฬสินธุ์
ก.ส.
กำแพงเพชร
ก.พ.
ขอนแก่น
ข.ก.
จันทบุรี
จ.บ.
ฉะเชิงเทรา
ฉ.ช.
ชลบุรี
ช.บ.
ชัยนาท
ช.น.
ชัยภูมิ
ช.ย.
ชุมพร
ช.พ.
เชียงราย
ช.ร.
เชียงใหม่
ช.ม.
ตรัง
ต.ง.
ตราด
ต.ร.
ตาก
ต.ก.
ธนบุรี
ธ.บ.
นครนายก
น.ย.
นครปฐม
น.ฐ.
นครพนม
น.พ.
นครราชสีมา
น.ม.
นครศรีธรรมราช
น.ศ.
นครสวรรค์
น.ว.
นนทบุรี
น.บ.
นราธิวาส
น.ธ.
น่าน
น.น.
บึงกาฬ
บ.ก.
บุรีรัมย์
บ.ร.
ปทุมธานี
ป.ท.
ประจวบคีรีขันธ์
ป.ข.
ปราจีนบุรี
ป.จ.
ปัตตานี
ป.น.
พระนครศรีอยุธยา
อ.ย.
พังงา
พ.ง.
พัทลุง
พ.ท.
พิจิตร
พ.จ.
พิษณุโลก
พ.ล.
เพชรบุรี
พ.บ.
เพชรบูรณ์
พ.ช.
แพร่
พ.ร.
พะเยา
พ.ย.
ภูเก็ต
ภ.ก.
มหาสารคาม
ม.ค.
มุกดาหาร
ม.ห.
แม่ฮ่องสอน
ม.ส.
ยะลา
ย.ล.
ยโสธร
ย.ส.
ร้อยเอ็ด
ร.อ.
ระนอง
ร.น.
ระยอง
ร.ย.
ราชบุรี
ร.บ.
ลพบุรี
ล.บ.
ลำปาง
ล.ป.
ลำพูน
ล.พ.
เลย
ล.ย.
ศรีสะเกษ
ศ.ก.
สกลนคร
ส.น.
สงขลา
ส.ข.
สตูล
ส.ต.
สมุทรปราการ
ส.ป.
สมุทรสงคราม
ส.ค.
สมุทรสาคร
ส.ส.
สระแก้ว
ส.ก.
สระบุรี
ส.บ.
สิงห์บุรี
ส.ห.
สุโขทัย
ส.ท.
สุพรรณบุรี
ส.พ.
สุราษฎร์ธานี
ส.ฎ.
สุรินทร์
ส.ร.
หนองคาย
น.ค.
หนองบัวลำภู
น.ภ.
อ่างทอง
อ.ท.
อุดรธานี
อ.ด.
อุทัยธานี
อ.น.
อุตรดิตถ์
อ.ต.
อุบลราชธานี
อ.บ.
อำนาจเจริญ
อ.จ.